Проект „Електронно училище за родители“

Проектен период: 01.01.2011 — 01.03.2012год.

Проектът се финансира от Европейския Социален Фонд в рамките на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна помощ «Социални услуги за социално включване».
Основната цел на проекта е повишаване на социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона на Област Ловеч.

Специфични цели:
• Създаване, укрепване и популяризиране на „Електронно Училище за родители“ като възможност за получаване на алтернативни услуги от представителите на общността, съобразени с условията на средата;
• Повишаване нивото на компетентност на родители и бъдещи родители/тийнейджъри по отношение на общи и специфични въпроси, свързани с отглеждане и възпитание на децата;
• Промяна в нагласите и в отношението на обществото относно необходимостта от целенасочена работа в родителската общност по въпроси, свързани с възпитанието на децата в семейството.
• Популяризиране на посланията на проекта в местната общност и създаване и разпространение на писмени, обучителни и рекламни материали.