Проект “Утвърждаване на ловешката библиотека като обществено информационен център”

Проектът е финансиран по програма „Младежта в действие“ и цели да популяризира библотеката като средищен информационен център и да го превърне в привлекателно място за младите хора от региона на град Ловеч. Преки проектни участници са: един ЕДС доброволец, младежи - доброволци от Регионален доброволчески център – Ловеч, младежи от учебните заведения в града, както и представители на институции и организации, работещи с млади хора.
В резултат на дългогодишен опит в областта на младежките дейности и политики, сдружение „Екомисия 21 век” има установени добри партьорски взаимоотношения с държавни институции и организации, които ще бъдат привлечени за подпомагане на планираните дейности по проекта: работни срещи; традиционни доброволчески инициативи (Международен ден на младежта – 12 август; Национална кампания «Дарете час»; 1 декември, Международният ден за борба със СПИН; Международния ден на доброволеца и др.); кампания за набиране на нови доброволци; дейности от културния календар на библиотеката (фотоконкурси, изложби, литературни конкурси и др.) и Британския център към нея; създаване и разпространение на рекламни материали в чужбина. Обмяната на идеи между българските младежи – доброволци и ЕДС доброволеца от друга култура, както и личния пример на ЕДС доброволеца ще стимулира младите хора да бъдат активни и ще популяризира възможностите за личностно обогатяване и развитие чрез програма „Младежта в действие”.