За нас

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК”, ГР.ЛОВЕЧ

“Екомисия 21 век” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение №87/27.02.2001г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 16 преподаватели, специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Организацията работи на територията на Област Ловеч и се ръководи от управителен съвет. Към сдружението са структурирани Младежки център - Ловеч, Екологичен образователен център, Център за работа с доброволци, Библиотека, Видеотека и Компютърен клуб

Цели

 • Осъществяване на дейности, свързани с неформалното образование на деца, млади хора и граждани на територията на област Ловеч за повишаването на тяхната екологична култура и образование, обучение в методите за опазване на природата и устойчивото развитие.
 • Популяризиране на доброволчеството сред младите хора и гражданството от област Ловеч в помощ на обществото.
 • Окуражаване участието на обществеността и укрепване на връзките между образователните институции , бизнеса и общинската и държавната власт.
 • Активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество, дейности за социална адаптация на ромски общности.
 • Оказване на социална, педагогическа и психологическа подкрепа на деца с изявени дарби, деца, младежи и възрастни в риск, жертви на насилие. Обучение, консултиране и подкрепа на родители. Социална подкрепа на възрастни хора в социална изолация и неравностойно положение и лица с увреждания.

Екип

В организацията работят четирима щатни сътрудници. Годишно в дейности на сдружение “Екомисия 21 век” са ангажирани около 70 души и над 40 доброволци. Организацията е член на:

 • Блулинк- мрежата на българските природозащитни организации
 • Регионален Евродеск мултиплаер към Център за развитие на човешките ресурси ЦРЧР
 • Член на мрежата на Националния алианс за работа с доброволци - Пловдив
 • Член на Националната мрежа на децата
 • Финансиращи организации 

  • Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
  • Холандска фондация ”Novib”
  • Асоциация “Дебати”, Пловдив
  • Министерство на външните работи
  • Фондация „Работилница за граждански инициативи”
  • Фондация Чарлс Стюърд Мот
  • Фондация”Лале”
  • Асоциация „Родители”
  • Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – Будапеща
  • Американска агенция за международно развитие
  • Младежта в действие
  • НЦЕМПИ
  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014
  • ЦРЧР
  • Министерство на младежта и спорта