Проект „ Европейски младежки пространства“

Проектен период: 01.03 — 01.12.2011 г.

Проектът е финансиран от НЦЕМПИ и има за цел повишаване капацитета на местната общност за осъществяване на младежки инициативи. Той ще бъде с продължителност 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на двама ЕДС доброволеца – от Испания и Полша. Осъществяването на проекта ще стимулира местните младежи да участват в разработване и осъществяване на младежки инициативи; ще популяризира възможностите за неформално и гражданско участие на младите хора, ще популяризира доброволчеството и доброволният труд в региона, ще подкрепи личностното развитие на деца от социални институции.