Проект "Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхранение и развитие на отрасъла"

Период: 1 ноември 2014 - 31 октомври 2015г.
Целта на проекта е подобряване жизненото равнище на производителите на мед на територията на област Ловеч чрез сдружаване. Специфични цели: постигната равнопоставеност по отношение на достъп до финасиране с другите селско стопански производители и защита на техните интереси; изказване необходимостта от кардинални действия за спасяване на отрасъла; изработване методология за сдружаване на пчеларите на регионално ниво. Чрез дейностите по проекта се идентифицират проблемите, като се алармира обществеността за необходимостта от действия за спасяване на отрасъла. Обученията осигуряват нови знания и опит, повишават екологична и гражданска култура в областта на устойчивото развитие. Чрез кампаниите по застъпничество ще се постигне чуваемост на проблемите и ще се изисква тяхното решаване. Преки ползватели на резултати от проекта са местните общности и производителите на мед и медни продукти.

"Проектът „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като
път за съхраняване и развитие на отрасъла” се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 http://www.ngogrants.bg

AttachmentSize
EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg46.89 KB