Проект " Включи се чрез спорт"

Проектът е младежка мобилност по програма Еразъм + , осъществен в партньорство с Asociatia Schola GSB 2011, Драгашани-Вълча, Румъния. Участваха 60 младежи в неравностойно положение. Планираните проектни дейности допринесоха за личностното им и професионално развитие. Осъществените активности допринесоха за популяризиране на спорта и дейности на открито като неформални методи сред младите хора в неравностойно положение.