Проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”

01.01.2015 – 31.05.2016г.
Съществува осъзната необходимост от работа в мрежа и стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие, както и от ефективен инструмент за обмяна на опит и добри практики, идентифицирана от водещи организации в сферата. Чрез
проекта се създават критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане. Така проектът ще допринесе за постигането на цел „Укрепване на коалиции
на НПО в България“, като успехът му е подплатен от участието на 7 организации с дългогодишен опит в образованието за устойчиво развитие(ОУР). Създаването на уебплатформата ще позволи на организациите, предлагащи услуги по ОУР да осъществят връзка по между си, да обменят опит,да повишават капацитета си и да популяризират дейностите си. Критериите за качество на ОУР ще осигурят ефективност на инициативите на НПО,а на потребителите ще гарантират сигурност, удовлетовреност и легитимност на участието в тях. Бенефициенти на проекта са организации, предлагащи образователни услуги за устойчиво развитие, потребители на тези услуги и медии, популяризиращи дейностите за ОУР.
Водеща организация Фондация „Екоцентрик” София, партньори – сдружение „Екомисия 21 век”, Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”, Сдружение „Зелени Балкани“,Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк
„Врачански Балкан”, Фондация „ЕкоОбщност“.