Проект „Изграждане на умения и знания за развиване на ромска доброволческа мрежа в област Монтана”

Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Юни 2015 – февруари 2016г.
Изпълнява се от фондация „Рома-Лом” в партньорство със сдружение „Екомисия 21 век”
В момента доброволчеството в България не е развито на необходимото ниво, така както е в други държави на ЕС и по света. Почти няма сфера в обществения живот, където да не е нужна работата на доброволците. Доброволчеството съществува и сред ромската общност, но това не е отразено никъде по начин, който да изгради позитивен имидж на общността сред широката общественост. В област Монтана съществуват различни инициативи на ромски доброволци, но с тях се работи некоординирано, стихийно и за отделните инициативи не съществува обмен на информация за методи и подходи за работа с тях между различни НПО от областта. Паралелно с това НПО на територията на областта не разполагат с необходимите умения и капацитет да работят ефективно с доброволците при реализация на различни инициативи и не координират усилията си при ползването на доброволци на територията на областта. Програмата за подкрепа на НПО в предлагания приоритет Изграждане на капацитет на НПО и съответно приоритет Развитие на мрежи и коалиции на НПО работещи в партньорство предоставя възможност да се работи за преодоляването на проблемите свързани с капацитета на НПО за създаване и управление на доброволчески мрежи. Предложените проектни дейности предвиждат трансфер на капацитет между партньорските организации участващи в проекта, предвиждат се обучение за повишаване на капацитета на участниците и представянето им на НПО и държавни институции от област Монтана. Дейностите предвидени в проекта ще създадат предпоставки за преодоляване на проблемите натрупани до този момент при създаването и ползването на доброволчески мрежи.