"МИКЦ на колела - 2" гостува в град Априлци

В периода 29-30 септември 2017г. в читалище „Светлина“-град Априлци, община Априлци, област Ловеч се проведе второто изнесено обучение на тема „Организиране на доброволчески кампании в родното място“, във връзка със заложените дейности на цикъл Младежки дейности по проекта.
В обучението взеха участие ученици от средното училище на общината и младeжи от града.
Темата беше интересна и достъпна за участниците в обучението. Младите хора комуникираха по между си, бяха изключително позитивни и активно се включваха в дейностите и обучителните модули. Допадна им интерактивния подход , който стимулира тяхната активност. В процеса на работа се установи, че независимо от различната възраст на участниците в обучението, младите хора имат еднакви интереси и имат сходни предложения за организиране и провеждане на младежки инициативи в техния град.
Участниците в изнесеното обучение получиха удостоверения за своето представяне, а също така се създаде възможност за тях, да се запознаят и сплотят чрез организираните обучителни игри, изразявайки своето мнение, интереси и възгледи.
Дейностите се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.