Доклад по проект- BG05SFOP001-2.009-0046-C03 НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч

Окончателният доклад е базиран на проведено проучване“ Състояние на гражданското участие в управлението в област Ловеч-опит, нагласи,заинтересовани страни и анализ на потенциала за развитие“в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0046-C03 НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч, финансиран по оперативна програма „Добро управление“     Доклад съдържание