Сдружение „Екомисия 21 век“ с нов проект

Сдружение „Екомисия 21 век“ започна работа по проект „Предай каузата нататък“, с  финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) по Договор №25-00-11/26.05.2020г.

Проектът е насочен  към младите хора в малките населени места на  територията на областта – Община Тетевен и Община Ябланица, където ще бъдат създадени доброволчески  центрове.

Обща цел на проекта е да насърчи  доброволчеството сред младите хора с цел тяхното личностно и гражданско развитие и оползотворяване на свободното им време, чрез  въвеждане на ефективни доброволчески практики.

Специфични цели на проекта са :

 • Мотивиране на младите хора за включването им в доброволчески инициативи и кампании за популяризиране на доброволчеството в общността;
 • Повишаване  капацитета на младите хора за доброволстване чрез придобиване на нови знания и изграждане на умения;
 • Утвърждаване на нови подходи в работата с млади доброволци на областно ниво;
 • Извеждане на добри практики.

Целеви групи:

 • 15-19 години млади хора в ученическа възраст;
 • 20 -24 години млади хора, напуснали училище или завършили средно  образование;
 • 24-29 години млади хора, без квалификация и работа в социална изолация и завършили висше образование, работещи в родното място.

Проектът е надграждане на натрупания опит и капацитет на организацията в  работата с млади хора в областта  на доброволчеството. Продължителността му е 5 месеца и се реализира на територията на област Ловеч в периода 5.05.2020 – 05.10.2020 година.

Дейностите по проекта включват  информационни кампании за популяризиране на доброволчеството, кампании по набиране на доброволци с участието на млади доброволци от водещата организация, обучения и тренинги в доброволчество, организиране и провеждане на общи доброволчески инициативи.

Резултатите от проекта са:

 • Мотивирани на младите хора от двете общини Ябланица и Тетевен за включване в доброволчески дейности;
 • Четири кампании за популяризиране на доброволчеството и за набиране на доброволци;
 • Четири броя обучения на доброволци в двете общини;
 • Шест кампании и инициативи с участието на доброволци;
 • Привличане на граждани от двете общини за участие в доброволчески инициативи и кампании по проекта.

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до добри партньорски взаимоотношения с двете общини от областта. Създадените доброволческите центрове да бъдат притегателен център на  младите хора от общините за реализиране на доброволчески инициативи, кампании и събития.