Изработена методика по проект:BG05SFOP001-2.009-0046-C03 НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч

Методика и модели за подобреване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво.

 

 

Метод-Финал-ОПДУ-