Екомисия 21 век стартира нов проект

Сдружение „Екомисия 21 век” стартира проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП-линк към уебсайтовете на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани: www.eeagrants.org  /  www.activecitizensfund.bg/

Основната цел на проекта е  подобряване на гражданското участие при формиране на политики на местно ниво чрез отправени препоръки за промяна в правилниците на общинските съвети на общини Летница и Луковит за право на пряко участие на гражданите в заседанията на ОС.

Проектно предложение е по Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от КОВИД 19, схема за финансиране на малки инициативи, с продължителност – 10 месеца.

Проектът цели да въздейства и променя нагласи, открива възможности за по-добро взаимодействие между граждани и местна власт. Общински съвет Ябланица ще представи добра практика – пряко участие на гражданите в местната власт. Предложението представя възможност за стимулиране на граждани и местна власт за въвеждане в практиката на пряко участие на гражданите при вземане на решения, формулиране на политики чрез обществен дебат. Основа ще бъде направеният Анализ на състоянието на гражданското участие в региона и изведените от него препоръки. Проблемът, свързан с кризата на Ковид 19 и съответния тематичен приоритет и цел, произтичат от невъзможността гражданите да осъществяват своите основни човешки права на свобода и гражданско участие в живота на общността с цел повишаване качеството на живот в общината. Приносът на проекта е чрез застъпнически кампании пред заинтересовани страни, пряка работа с групите в общините, информирани и обучени активни граждани да извоюват правото си на пряко участие в работата на органите на местно самоуправление.  В края на проекта ще бъдат обсъдени препоръки  в  групите и изпратени до местната власт. Финално събитие ще бъде Дебат – заключително събитие: „Ролята на гражданите в местното самоуправление“ , което ще се проведе в гр. Ловеч.