Стартира проект „Ние те открихме и подкрепяме” на сдружение „Екомисия 21 век” по Приоритетна ос ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Открий ме”, финансиран от ЕСФ по ОПРЧР

През последните години наред с екологично образование, популяризиране на доброволчеството и дейности в областта на младежкото гражданско участие, сдружение „Екомисия 21 век” осъществява инициативи, насочени към социалното включване на деца, подрастващи и възрастни хора в живота на общността.
Пример за това е и настоящият проект ”Ние те открихме и подкрепяме”, насочен към деца и младеж настанени в 5 центъра за настаняване от семеен тип и 1защитено жилище. Проектът ще продължи 27 месеца и е на обща стойност 149 822,61 от които 127 349,24 е европейско, а 22 473,40 национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е да се подкрепят дейности за насърчаване на социалното включване на 35 деца и младежи, включително с увреждания, настанени в социални институции от резидентен тип на територията на област Ловеч.
В рамките на проекта ще се разработят и приложат 4 програми за социална работа в посока подкрепа на личностното развитие: Придобиване на умения за самостоятелен живот, Програма за професионално и личностно развитие, Програма за работа с родители, Програма за компенсиране трудности в развитието за деца и младежи с различни увреждания. Те ще се пробират в рамките на проекта, а след неговото приключване ще се предоставят за работа в услугите. В проектните дейности са включени 8 експерти, 12 служители от ЦНСТ и ЗЖ и членове на екипа на водещата организация.
Проектът ще разшири възможностите за подобряване качеството на живот на 35 деца и младежи до 29 години с и без увреждания и техните семейства; ще се насърчат техните равни възможности, ще се повиши готовността за успешно социално включване.
Участието на децата и младежите от целевата група в местни мероприятия от културния и спортен календар на град Ловеч допълнително ще създаде възможности за улесняване процеса на социалното им включване.

Проект ”Ние те открихме и подкрепяме”