За нас

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЕКОМОСИЯ 21 ВЕК ГРАД ЛОВЕЧ

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси. Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда, повишаване на ефективността на екологичното и гражданско образование и информираност на младите хора. Чрез своята дейност тя спомага за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създава условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.

 

СТРАТЕГИЯ

Стимулира гражданската активност за подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

 

ЦЕЛИ

Защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда.

Предприемане на действия и мерки за възстановяване и подобряване на качествата на околната среда и повишаване на екологичната култура и образование и обучение в методите за опазване на природните богатства.

Окуражаване участието на обществеността и укрепване на връзките между местните групи , училища , бизнес и общински власти.

Стимулиране участието на младите хора за включване в дейности, свързани с личностното и социалното им развитие и доброволчеството.

Активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество, дейности за социална адаптация на маргинализирани младежки общности.

Оказване на социална, педагогическа и психологическа подкрепа на деца с изявени дарби, деца, младеж и възрастни в риск, жертви на насилие. Обучение, консултиране и подкрепа на родители. Социална подкрепа на възрастни хора в социална изолация и неравностойно положение и лица с увреждания.

 

ЧЛЕНСТВО

 

Управителен съвет

Галина Петрова – Председател

Соня Денчева – заместник-председател

Рена Керезова – секретар