Дейности

Сдружение Екомисия  21 век

„Сдружение Екомисия 21 век“ Ловеч е организация с нестопанска цел. Нейните членове са обединени около идеята да защитават правото на човека  да живее в благоприятна околна среда, да увеличават участието на младите хора в обществения живот и да защитават гражданските и социални принципи на демократичното и устойчиво развитие.

Дейностите на организацията са насочени основно към утвърждаване на доброволчеството и активно участие на младите хора в обществения живот.

От 2007 г. Екомисия 21 век  е акредитирана като изпращаща и посрещаща организация по Програма „Еразъм+” на ЕК – Европейска доброволческа служба.

До сега сме посрещнали 34 доброволци и изпратили – 9.

Сдружение „Екомисия 21 век“ поддържа добри взаимоотношения с неправителствени организации от Европейския съюз – партньори от Полша, Испания, Франция, Италия, Македония, Англия, Гърция, Литва, Латвия, Португалия, Румъния, Исландия и др. , Грузия, Турция и др. Обменът на опит и добри практики с тези партньори обогатява работата на организацията и ни насърчава да планираме и реализираме нови съвместни инициативи в подкрепа на младежката общност.

Гражданско образование се осъществява чрез  проекти на местно,  регионално и национално ниво – създаване и работа на Общински ученически съвет – Ловеч; Областен  младежки съвет; Обучения в младежко лидерство, Работа в екип; Разрешаване  на конфликти; Развиване на социални умения – комуникационни умения; кариерно ориентиране за младите хора и развитие на кариерата.

Организацията е член на Националната мрежа за децата и член на Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив.

Работим в тясно сътрудничество с младежите в региона, като ги включваме  в полезни образователни дейности, включително: културни младежки обмени, проекти, и дейности, насочени към местната младежка общност, деца и младежи в неравностойно положение, представители на етническите малцинства.

Друг важен аспект в нашата работа е социално значимата дейност. Тя е насочена към деца и младежи от уязвимите групи – настанени в социални институции. Чрез доброволците ние ги включваме в общи, традиционни за организацията  дейности и по този начин ги социализираме.

 

Център за работа с доброволци

Областен младежки съвет

Общински ученически съвет

Еко дейности

Конкурси

Кампании

Каузи