Обучителни услуги

 1. Обучения в областта на екологичното образование

Темата на обученията е свързана с една от основните цели на организацията – да допринася за повишаване на екологичните знания и възпитаване чрез своите инициативи отговорно еко поведение към околната среда и навици за нейното възстановяване:

 • Въвеждащо обучение за най-малките: „Екология за начинаещи – кога, защо, кой, причини и ползи”
 • Устойчиво развитие – принципи, участници, отговорности, ролята на човешката дейност, необходимост от спешни действия”
 • Международно приети договори за опазване на околната среда
 • Защо „Борба с употребата на пластмаса?” – Европейски директиви
 • Климатични промени и европейски и международни санкции.
 • Опазване на водите, почвата и въздуха
 • Електронни отпадъци
 1. Обучения в доброволчество

За своята 20-годишно история екипът на сдружението придобива компетентности за предоставяне на обучителни услуги в областта н доброволчеството:

 • Въвеждащо обучение – принципи, мисии, каузи.
 • Организиране и провеждане н доброволчески инициативи.
 • Изграждане на доброволчески центрове – легитимиране в общността. Менторство.
 • Стандарти за работа с доброволците. Ролята на организацията – майка. Регистри.
 • Доброволчество и работа в мрежа.
 • Връстници обучават връстници.
 • Работа с възрастни доброволци. Връзка между поколенията.
 • Организиране и провеждане на застъпнически кампании.
 1. Обучения за придобиване на компетентности в областта на организационната и гражданска култура, младежко участие, сдружаване

 • Изграждане на умения за себепредставяне
 • Умения за работа в екип. Лидерство. Самоорганизиране и развитие на една младежка структура. Работа на общинско и регионално ниво.
 • Умения за разрешаване на конфликти
 • Умения за планиране на младежката/ученическа структура..
 • Умения за работа в мрежи – търсене на партньори
 • Умения за планиране на младежка инициатива .
 • Взаимодействие с местната/регионална власт.
 1. Обучения за развитие у младите хора на комуникационни компетентности

 • Роля на езика на тялото
 • Формиране на устни компетентности
 • Формиране на писмени компетентности на роден език – изработване на стандартизирани текстове на административния стил на БКЕ, включително мотивационно писмо.
 1. Обучения в областта на здравословния начин на живот на децата

 • Теоретични знания, съчетани с метода на достъпност
 • Как да организираме практически занимания на открито, съчетаване на опознаване на природни и исторически забележителности
 • Ролята на традиционната кухня на родния край и здравето.
 1. Обучения на обучители в областта на образованието на възрастни – „Учене през целия живот.”

 • Проучване на потребностите
 • Форми на неформалното образование за възрастни
 • Иновативни методи на образованието за възрастни
 1. Обучения за повишаване ролята на гражданите в местното самоуправление

 • Повишаване на гражданската активност
 • Подобряване на информираността на гражданите
 • Подобряване взаимодействието на гражданите с общинските съвети
 • Ролята на прякото участие на гражданите в работата на общинските съвети.