Програма Еразъм+

Програма Еразъм+ на Европейската комисия

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014— 2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени — основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.

 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И СЪЩЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“?

ОБЩА ЦЕЛ

 • Програма „Еразъм+“ допринася за постигането на:
 • целите на стратегията „Европа 2020“, включително водещата цел в областта на образованието2;
 • целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), включително съответните критерии;
 • устойчивото развитие на държавите партньори в областта на висшето образование;
 • общите цели на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010— 2018 г.);
 • целта за развиване на европейското измерение в спорта, по-специално масовия спорт, в съответствие с работния план на Европейския съюз за спорта;
 • популяризирането на европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз.

 

КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“?

За да постигне поставените цели, програма „Еразъм+“ включва изпълнението на следните действия:

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

 • мобилност на учащи и членове на персонала: възможности за студенти, стажанти, младежи и доброволци, както и за университетски преподаватели, учители, инструктори, младежки работници, служители на образователни институции и организации на гражданското общество да предприемат периоди на учене и/или професионален опит в друга държава;
 • съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“: интегрирани на високо ниво международни програми за обучение, провеждани от консорциуми от висши учебни институции, които отпускат пълни стипендии за придобиване на образователни степени на най-добрите студенти от целия свят, обучаващи се в магистърски програми;
 • заеми за магистри по програма „Еразъм+“: студенти във висши учебни институции от държави по програмата могат да кандидатстват за гарантиран от програмата заем, за да заминат на обучение в чужбина за придобиване на магистърска образователна степен. Студентите следва да се обръщат към националните банки или агенции за студентски заеми участващи в схемата.

 

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

 • транснационални стратегически партньорства, насочени към разработване на инициативи, свързани с една или повече от областите на образованието, обучението и младежта, и насърчаване на иновациите и обмена на опит и ноу-хау между различни видове организации, ангажирани в областите на образованието, обучението и младежта или в други съответни области. Предоставя се и подкрепа за дейности за мобилност, доколкото тези дейности допринасят за постигане на целите на проектите;
 • алианси на познанията между висши учебни институции и предприятия, чиято цел е да насърчават иновациите, предприемачеството, творчеството, пригодността за заетост, обмена на знания и/или мултидисциплинарното преподаване и учене;
 • секторни алианси на уменията, подкрепящи разработване и предоставяне на съвместни учебни планове, програми и методики за преподаване и учене в областта на професионалното образование при използване на данни за тенденциите в отделни икономически сектори и за необходимите умения за успешна реализация в една или повече професионални области;
 • проекти за изграждане на капацитет, подкрепящи сътрудничество с държави партньори в областите на висшето образование и младежта. Проектите за изграждане на капацитет имат за цел да подкрепят процеса на модернизиране и интернационализация на организации/институции и системи. Определени видове проекти за изграждане на капацитет подкрепят дейности за мобилност, доколкото тези дейности допринасят за постигане на целите на проекта;
 • информационни платформи за поддръжка като платформа за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Европейска платформа за учене за възрастни (EPALE) и Европейски младежки портал, предоставящи виртуални пространства за сътрудничество, бази данни, съдържащи информация за възможности, общности на практикуващи специалисти и други предоставяни онлайн услуги за преподаватели, инструктори и практикуващи специалисти в областта на училищното образование и образованието за възрастни, както и за младежи, доброволци и младежки работници, от цяла Европа и от други региони.

 

КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3: ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

 • знания в областите на образованието, обучението и младежта за основано на факти определяне на политиката и мониторинг, и по-конкретно:

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЖАН МОНЕ“

Чрез дейностите по инициативата „Жан Моне“ ще се предоставя подкрепа за:

 • академични модули, катедри и центрове за високи постижения с цел по-задълбочено преподаване в областта на европейската интеграция, изразено в официална учебна програма на висша учебна институция, както и изследване, наблюдение и надзор върху учебното съдържание, свързано с ЕС, също и за други образователни равнища като обучение на преподаватели и задължително образование. Наред с горното тези дейности имат за цел осигуряване на задълбочено преподаване по въпроси на европейската интеграция за бъдещи специалисти в професионални области, чието търсене на пазара на труда нараства, и същевременно са насочени към насърчаване, консултиране и наставничество на младото поколение преподаватели и изследователи, работещи в областите, свързани с европейската интеграция;
 • политически дебати с представители на академичната общност, подпомагани посредством: a) мрежи за подобряване на сътрудничеството между отделните университети в Европа и в света, насърчаване на сътрудничеството и създаване на платформа за обмен на задълбочени знания с участието на публични органи и службите на Комисията по актуални теми, свързани с ЕС; б) проекти за иновации и полезни взаимодействия и за разпространение на свързано с ЕС учебно съдържание с цел насърчаване на обсъждания, анализ на въпроси, свързани с ЕС, и обогатяване на знанията за ЕС и неговите процедури;
 • подкрепа на сдружения с цел организиране и провеждане на предвидени в закона дейности на сдружения, занимаващи се с изследвания и въпроси, свързани с ЕС, и популяризиране на факти за ЕС сред широката общественост с цел стимулиране на активното европейско гражданство.

 

В рамките на дейностите по инициативата „Жан Моне“ се отпускат и безвъзмездни средства за оперативни разходи на определени институции, преследващи цел от европейски интерес; Дейности по инициативата „Жан Моне“ също така предоставят оперативни субсидии на определените институции, които имат за цел преследването на общоевропейския интерес и организирането на проучвания и конференции, чиято цел е да предоставят на политиците нова информация и конкретни предложения.

 

СПОРТ

Чрез действията в областта на спорта ще се предоставя подкрепа за:

 • партньорства за сътрудничество, целящи насърчаване на почтеността в спорта (антидопинг, борба срещу уговарянето на спортни състезания, защита на малолетните и непълнолетните лица), подкрепа на иновативните подходи за прилагане на принципите на ЕС за добро управление в спорта, стратегиите на ЕС в областите на социалното приобщаване и равните възможности, насърчаване на участието в спорт и физическа активност (подкрепа за прилагането на Насоките на ЕС за физическата активност, доброволческата дейност, заетостта в спорта, както и образованието и обучението в областта на спорта), както и подкрепа за прилагането на Насоките на ЕС относно двойната кариера на спортистите. Тук се включват и „малки партньорства за сътрудничество“, които са насочени към насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности в областта на спорта, популяризиране на традиционни европейски спортове и игри, осигуряване на подкрепа за мобилност на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни организации с нестопанска цел, както и към предпазване на спортистите, особено на най- младите, от опасностите за здравето и безопасността чрез подобряване на условията за провеждане на тренировки и състезания.
 • европейски спортни събития с нестопанска цел, като чрез това действие ще бъдат подпомагани отделни организации, които отговарят за подготовката и организирането на дадено спортно събитие, както и за провеждането на последващи дейности. Подпомаганите дейности включват организиране на дейности за обучение на спортисти и доброволци на етапа на подготовка на спортното събитие, церемонии по откриване и закриване на събитието, състезания, дейности, съпътстващи събитието (конференции, семинари), както и изпълнение на последващи дейности като оценки или последващи действия;
 • подобряване на фактологичната основа, необходима за разработване на политики, чрез конференции и семинари, чрез които се осъществява разпространение на добри практики от държавите по програмата и спортни организации и укрепване на мрежите на равнище ЕС, така че националните членове на тези мрежи да се възползват от полезни взаимодействия и обмен със своите партньори;
 • диалог със съответните заинтересовани страни в Европа, осъществяван главно в рамките на ежегодния Спортен форум на ЕС, и подпомагане на спортни събития на председателството, организирани от държавите — членки на ЕС, които са поели председателството на ЕС. Когато е необходимо, може да бъдат организирани и други ad-hoc срещи и семинари, които способстват за осигуряване на оптимален диалог със заинтересованите страни в областта на спорта;

 

За контакти и повече информация: http://hrdc.bg/

Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция за България към Европейската комисия.