Национална програма за младежта (2016-2020)

 

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Национална програма за младежта (2016-2020), наричана за краткост – Програмата, е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г. При разработването на текущия програмен период (2016-2020) са взети под внимание текстовете на Договора от Лисабон (чл. 2д, б. „д“ и чл. 149), Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020), ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018).

Програмата е съобразена и с национални стратегически документи, като Национална програма за развитие: България 2020, Национална програма за реформи: Европа 2020, Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2020). Целите и приоритетите на програмата са в съответствие с и допълват първия стълб на ОПРЧР 2014 – 2020 „Постигане на по-висока и по-качествена заетост”. За повишаване на икономическата активност и достъпа до заетост на търсещите работа младежи, стратегията на ОП РЧР се основава на подхода, залегнал в инициативата на ЕС „Възможности за младежта” (COM(2011) 933 final), съобщението на ЕК „Преход към заетост за младите хора” (COM(2012) 727препоръките на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)  и за качеството на стажовете (2014/C 88/01), както и „Инициативата за младежка заетост”.

НПМ поставя фокус върху усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал, чрез нефрмални обучения и консултации. Национална програма за младежта (2016-2020) е разработена въз основа на изводите и препоръките от изготвената оценка на предходната Национална програма за младежта (2011-2015) и резултатите от проведени проучвания и анализи на състоянието и потребностите на младите хора в страната.

Продължителността на текущия програмен период на Програмата е 5 години – 2016-2020 г. Необходимите средства за реализация на Програмата през програмния период 2016-2020 г. се осигуряват в рамките на бюджета на ММС за съответната година и съобразно разходните тавани в тригодишната бюджетната прогноза. Национален координатор на Програмата е министърът на младежта и спорта.

Националният координатор утвърждава условията за разработване на проектни предложения по Програмата, с подробно описание и разяснение на изискванията към Министерство на младежта и спорта,организациите и проектните дейности, съобразно определените стратегически приоритети, направления и индикативни дейности. Програмата е приета от Министерския съвет и се реализира на национално ниво.

ВИЗИЯ: Подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка на Европейския съюз.

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели на Програмата са в подкрепа на изпълнението на следните стратегическите цели на Националната стратегия за младежта (2010-2020):

Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.

Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.

Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.

Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България

 

III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ:

НПМ (2016-2020) ще допринесе за постигане на Стратегическите цели чрез реализиране на следните оперативни цели и изпълнение на конкретни действия:

 • Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.

1.1 Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуален подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст.

Дейност 1.1.1: Развитие на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), предоставящи качествени услуги за младите хора.

Дейност 1.1.2: Предлагане на консултантски услуги и обучения в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения и услуги за организиране на свободното време на младите хора, чрез МИКЦ.

Дейност 1.1.3: Развитие и признаване на младежката работа.

 • Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора

2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.

Дейност 2.1.1: Провеждане на кампании и инициативи с цел развитие на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.

Дейност 2.1.2: Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност, включително и чрез развитие на подхода „Връстници обучават връстници”. Министерство на младежта и спорта.

 • Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.

3.1 Оперативна цел: Насърчаване на доброволчеството сред младите хора и гарантиране правата на младите доброволци.

Дейност 3.1.1: Въвеждане и поддържане на ефективни практики за работа с млади доброволци, тяхното обучение, стимулиране, наблюдение и оценка на работата, както и признание на постиженията им.

Дейност 3.1.2: Организиране участието на младите хора в доброволчески инициативи.

Дейност 3.1.3: Установяване на стандарти за младежко доброволчество и на публичен контрол в защита на младите доброволци.

3.2. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството

Дейност 3.2.1: Провеждане на кампании и инициативи за популяризиране на младежкото доброволчество в обществото.

 • Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти

 

ПОДПРОГРАМА 1:
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ (МИКЦ)

Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора,е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал. Чрез откриването на МИКЦ-ове във всички областни градове се цели подкрепа на младите хора в страната, чрез създаване на условия и възможности за личностното им и професионално развитие и чрез предоставяне на безплатни специализирани услуги, съобразно потребностите на младежите и спецификите на конкретното населено място. На територията на една административна област може да бъде изграден и да функционира с финансиране по настоящата програма фиксиран брой МИКЦ, но не по-малко от един за всеки областен град.

 

ПОДПРОГРАМА 2:
НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ

Подпрограма 2 е с основна насоченост към финансиране изпълнението на проектни предложения от неправителствени организации, работещи в младежката сфера, както и от неформални младежки групи в шест тематични области (описани по-долу), които обхващат основни направления за насърчаване на гражданската позиция и участие в кампании и инициативи на млади хора и младежки работници в Р България.

По Подпрограмата ще се финансират проектни предложения на територията на цялата страна без ограничения, в зависимост от броя на постъпилите и одобрени от Националния координатор на Програмата и в рамките на годишния бюджет.

По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проектни предложения в следните тематични области:

 • Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
 • Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
 • Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
 • Тематична област 5. Младежко предприемачество;
 • Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.