Център за обществена подкрепа

Социална услуга за деца и семейства

„Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) към Екомисия 21 век Ловеч представлява  социална услуга, предназначена за деца и семейства с цел  превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Капацитет на ЦОП 20 потребители.

 

Цел

Цел на Центъра за обществена подкрепа към Екомисия 21 век:  Работата да води до  подобряване  качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, обвързани  с детето  и промяна на средата, отговарящи  на потребностите,  достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

 

Задачи

 • Предоставяне и осигуряване на равнопоставено включване на децата в социалния живот;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани  социални, образователни  услуги в общността;
 • Превенция на деца с отклоняващо се поведение и справяне с нея.;
 • Да се работи за предотвратяване на отпадането на деца от училище;
 • Да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства, ползващи социални услуги, предоставяни в ЦОП.

 

Целеви групи

Ползвателите на услугата Център за обществени подкрепа са:

 • Деца от 3 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Деца, жертви на насилие;
 • Деца, застрашени или отпаднали от училище;
 • Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения);
 • Семейства, които не се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца от специализирани институции;
 • Деца от общността за работа по превенция на рисковото поведение.

Предоставяне на услуги, които да подкрепят семействата на децата в риск с цел спазване на основния принцип, а именно всяко дете да се отглежда в семейна среда; повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорното родителство;

Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа.

 

Социални услуги, предоставяни в ЦОП

Превенция на насилието

Превенция на отклоняващо се поведение

Превенция на отпадане от училище

Превенция на изоставянето

 

Добри практики ЦОП Ловеч

Доброволчество

Кампании

Младежки инициативи

Арт ателие

Еко ваканции

Човешки ресурси – 4 бр. от които: 1 ръководител, 3 специалисти – психолог, педагог и социален работник.