Сдружение „Екомисия 21 век” отбелязва 20 години от своето създаване

Началото на организацията беше поставено през 2001 година по инициатива на госпожа Нели Митева с участието на интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие.

Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от 2003 година се намираме в реновирана къща в квартал Вароша, по проект „Младежки център”, финасиран от ШАРС и община Ловеч, ползвана вече 17 години безвъзмездно, което е признание за нашата работа с младите хора.

През първите десет години организацията набираше скорост, като разшири своя обсег на действие освен в сферата на екологичното образование и възпитание на младите хора, но и в областта на доброволчеството, борбата срещу всякакви форми на дискриминация и етническа нетолерантност.  Още в първите години след учредяването ние бяхме първата организация в областта, приела доброволец от Корпус на мира – България, а няколко години по-късно и втора доброволка – Сара Ръшинг, която допринесе много за стартирането на иновативни практики в работата с младите хора през лятото. През 2008 година поставихме началото на инициативата „Летни младежки стажове”, която продължаваме и до днес като наша запазена марка чрез включване на подрастващите като стаж в избрани от тях местни институции.

Направихме първите стъпки и на европейско ниво след приемането на България в Европейския  съюз. Така през 2007 година по линия на Европейска доброволческа служба, ние приехме и първата доброволка от Армения, след което последваха още 33 доброволци от различни европейски страни. В качеството си на приемаща, изпращаща и посрещаща организация изпратихме 9 доброволци. Тази акредитация притежаваме и до днес и сме търсен партньор от много страни, включително и за участие в международни младежки обмени.

На национално ниво организацията стана част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци, което даде началото на популяризирането на доброволчеството на областно ниво и разкриване на местни доброволчески центрове в Тетевен, Луковит и Троян. Последваха обучения на новоприетите доброволци и много доброволчески проекти. Работата в мрежа даде много добри резултати и смело може да се каже, че ние се идентифицираме в общността като единствената доброволческа структура със своя експертиза и постижения.

Повече от 10 години сме част от мрежата на ФГУ – Форум гражданско участие . голямо обединение на неправителствени организации в България.

В социалната сфера стартирахме с проект по Програма „Голям брат, голяма сестра” с деца от „Дом за девойки”, като след това последва и проект в подкрепа на юношите от „Дом за юноши” с обучение в компютърни умения.

Част сме и от мрежата Евродеск България, финансирана от Програма Еразъм+ на ЕК, чрез Център за развитие на човешките ресурси, като мултиплаер и днес продължаваме да разпространяваме младежка информация, участваме в национални и регионални информационни кампании.

От 2010 – 2011 година работим в партньорство и с Български фонд на жените, като учредихме Клуб по равнопоставеност и осъществяваме много информационни и застъпнически кампании. Към момента сме част от Коалицията „Равни БГ”  към Български фонд на жените.

За една неправителствена организация в обществена полза е важно не само да оцелява, а да се развива, като трупа опит и го прилага за разширяване сферите и обхвата на въздействие. В това отношение гражданското образование на младите е трети наш голям приоритет в работата. Така през 2010 година учредихме Общински младежки съвет, със свой Устав, план за работа.          През следващите години, без прекъсване, ние менторстваме Съвета, като той премина в Общински ученически съвет. Всяка година организацията осъществява проекти, финансирани от община Ловеч – чрез Програмата за младежки дейности.

От 2012 година сме регистрирани като младежка организация и активно работим по проекти, обвързани с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Последва  поредица от проекти – Младежки информационно-консултантски центрове, като отново разширихме обхвата и чрез „МИКЦ на колела” – 1 и 2 влязохме в малките населени места в областта.  През 2015 година учредихме Областен младежки съвет, който и към момента менторства нашата организация, а Областна администрация Ловеч е наш партньор.  Разкрихме нови общински ученически и младежки съвети в общините Априлци, Тетевен, Троян.

През второто десетилетие от своята работа стратирахме поредица от проекти, насочени към възрастните. Първите от тях като обмени с европейски страни бяха финансирани по Програма „Грюндвиг”. Почерпеният опит от Италия,  Португалия, Полша ни мотивира да продължим в тази посока и през 2015 година разкрихме към организацията Университет за възрастни с 4 форми на неформално образование – Английски език, Първоначални компютърни умения, Фитнес и Здравословно хранене. Заниманията се провеждат от преподаватели на доброволни начала, а консумативите се покриват от лично дарение. За да стимулираме преподавателите и повишим техния капацитет, по проект, финансиран по  Програма Ераззъм+, Образование за възрастни,  ги включихме в обучителен обмен в град Фолиньо, Италия.

От 2010 година притежаваме лиценз като Център за обществена подкрепа, който и към момента е валиден. При работа с деца спазваме всички изисквани, включително и следване най-добрия интерес на детето във всичко. Осъществяваме много консултации с деца, родители, младежи в риск.  Така се родиха проекти от поредицата „Училище за родители,-1 и 2, „Електронно училище за родители”.

Включването на децата в еко занимания през ваканциите от първите години прерастна в  инициативата „Летни детски лагери с Екомисия 21 век”, с което ние подкрепяме родителите на децата след приключване на детската градина и постъпване в I клас, когато те нямат възможност да се грижат за тях. За всеки ден те се занимават по определена програма, вкючваща арт занимания, екологични и туристически дейности и занимателни образователни игри.

А социалната насоченост за подкрепа на уязвими групи деца и младежи намери израз и в най-мащабния наш проект от 2018 -2020  година – „Ние те открихме и подкрепяме”, финасиран от ЕС и ЕСФ, ОП Развитие на човешките ресурси” за социализация на 35 деца и младежи, настанени в институции в град Ловеч.

Като партнираща организация участваме с много училища в областта с експертиза в областта на работа с родители,  доброволчество и гражданско участие на младите хора/ ОУ „П. Хилендарски” с. Дерманци, ОУ „Кирил и Методий” Ловеч и др.

Каузата за включване на граждани при вземане на решения и мониторинг на политики на местно ниво намери израз в проекта „НПО –партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран по ОП Добро управление – 2019 – 2020 година.

Организацията се включва в много национални каузи в подкрепа на уязвими групи – „Великден за всеки”, „Да изчистим България заедно”, съвместно с БЧК по време на пандемията за пакетиране на храна и раздаване в общините; кампании за даряване на топли дрехи през зимата и др.

При всяка появила се възможност ние участваме в национални и европейски програми за  ученически и студентски практики, стажантски програми, като приемаме млади хора и повишаваме техните социални, технически и професионални умения.

За всичко това, постигнато през годините, не може да не изкажем благодарност на нашите партньори: Община Ловеч, Областна администрация Ловеч и всички общински ръководства в областта. Както и  на нашите донори през годините: Център за развитие на човешките ресурси Програма „Младежта в действие”, Програма „Еразъм+” , Евродеск България”, Министерство на младежта и спорта,  Министерски съвет/ОП Добро управление/, ОП развитие на човешките ресурси – МТСП, „Фонд Активни граждани” – България – ЕИМ 2014/2021, Фондация работилница за граждански инициативи, БФЖ, Фондация Лале.

Пожелавам на младите, които ще продължат след нас, същото вдъхновение и постоянство, за да стане нашата община добро място за живеене, с опазена околна среда, обгрижени възрастни хора, щастливи и доволни граждани, задържаща и връщаща младите тук, за да го има Ловеч и след нас!

 

Галина Петрова, председател на УС на сдружение „Екомисия 21 век”