Работа по програми за личностно и професионално развитие на деца и младежи в институции по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

След стартиране на проекта и набиране на разширения екип от специалисти бяха  разработени от наети експерти 4  програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в 6 броя резидентни услуги – ЦНСТ – 5 бр. и 1 ЗЖ в област Ловеч.

  1. Програма за придобиване на умения за самостоятелен живот с цел да се подобрят междуличностните взаимоотношения и включване в обществото на децата/младежите.
  2. Програма за професионално и личностно развитие, насочена към развитие на умения за общуване, себеизразяване и себепредставяне, повишаване готовността за успешно социално включване и насочване към професия или намиране на работа. Програмата е в две направления:

–  насочена към процеса на личностно развитие, като децата/младежите се включват в индивидуални и групови дейности за развитие на умения за общуване

–  насочена към професионално ориентиране и придобиване на умения за търсене на работа, мотивация и професионална готовност; придобиване на умения за търсене на работа.

  1. Програма за работа с родителите на децата, която ще включва социална работа, насочена към семейството, инструменти за ориентирана към семейството работа, техники за осъществяване и развиване на контакт дете/ родител.
  2. Програма за компенсиране на трудности в развитието, която включва специализирана подкрепа и различни терапевтични дейности. Програмата ще е насочена предимно към децата и младежите с различни увреждания

Проект „Ние те откриваме и подкрепяме“