Осигурена подкрепа на работата по програмите за личностно и професионално развитие

За да се обезпечи нормалната работа по програмите, като следващ етап от проекта ние осигурихме участието в проекта на следните експерти  – психолог, социален работник, психиатър и педиатър.

С психолога подкрепяме процеса на въвеждане на децата в преките дейности по  програмите, мотивиране на участниците и стартиране на дейностите.

Бяха изработени съвместно от наетите експерти по създаване на програмите и индивидуални оценки на всяко дете/младеж. В зависимост от идентифицираните потребности в индивидуалната оценка на всяко отделно дете/ младеж се прецени интензивността на участие и се изработи индивидуален график за включване в програмите. Децата и младежите ще се включват в индивидуално и/ или в група в различните дейности.

Служителите от ЦНСТ и ЗЖ, наети на трудов договор по проекта, изработиха  индивидуален  месечен план-график за работа с всяко дете/младеж по програмите, като това се случва по време на общите екипни срещи.

Проект „Ние те откриваме и подкрепяме“