Работна среща

На 20 февруари се проведе работна среща с управителя на ЦНСТДМУ – 5 и 6,
психолога и педиатър по проекта. Бяха обсъдени възможности за осигуряване на външни консултанти
в подкрепа на лежащи и проблеми във физическото израстване на 3 потребители от услугите.