Проведено обучение


По проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, се проведе обучение на тема „Изграждане на капацитет на гражданските структури в област Ловеч за мобилизиране на гражданско участие” в град Тетевен от 15.03. до 17.03.2019 година.
В него участваха 25 представители от Екомисия 21 век, социално-икиномически партньори, граждански организации от област Ловеч, членове на Младежките съвети и Общински ученически съвети, представители на областна и общински администрации, които са част от целевите групи и са привлечени в прякото изпълнение на дейностите по проекта.
Темите, които бяха презентирани и дискутирани в предложените от обучителите теоретични и практически модули по време на обучението, са свързани с гражданското участие и институционализирано присъствие на гражданите във вземането на решения от местните власти; инструменти на гражданството за ефективно участие в обществените процеси: обществени консултации, обществени съвети, участие на НПО и граждани в работни групи, срещи, дискусии и други.Обучението имаше практическа насоченост и допринесе за сплотяване на участниците в екип, на който предстоят сериозни задачи при изпълнение дейностите по проекта в организацията на различните мероприятия, свързани с активизиране на гражданското участие на територията на област Ловеч.