Проведени обучения по проект „Предай каузата нататък”

На 9 и 10 юли 2020 година се проведоха 2 обучения в общините Тетевен и Ябланица по проект „Предай каузата нататък!”, финансиран по Национална програма на младежта, от Министерство на младежта и спорта.

Участници в обучението на тема „Доброволчество, видове, разпространение” бяха членове на новоучредените доброволчески клубове в тези общини.

След теоретичния модул, поднесен пред младите хора като презентация,  въвеждаща в доброволчеството, обученията преминаха в работа по групи, където младите хора дискутираха върху видовете доброволчество – организирано и неорганизирано, характерни черти на доброволчеството, видове каузи и форми на участие в различни сфери от обществения живот.

За опознаването между участниците и създаване на доверие между тях, те се включиха в интерактивни ролеви игри, които допринесоха за създаване на приятна работна обстановка  и положителна емоция у участниците.

Предстои и второ обучение,  което ще дообогати знанията за доброволчеството и стимулира младите хора  за включване в истински доброволчески инициативи!

Защото е важно днес младите хора да осмислят свободното си време, посвещавайки го на благородни каузи в подкрепа на нуждаещи се хора и в областта на околната среда.