Заключително събитие по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”

На 25.06.2020 година, от 18.00 часа, в офиса на Екомисия 21 век се състоя заключително събитие по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, реализиран през 2019 от организацията по програма „Добро управление”.На събитието  присъстваха представители на НПО, бизнеса и граждани, както и представители на местни медии.Ръководителят на проекта разказа за най-важните моменти от проекта, който е първи в областта на повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране и мониторинг на политики на местно ниво.Чрез създадените координационни звена, младежка областна група ние успяхме да „влезем” във всяка една община, проведохме срещи, мотивирахме гражданите да бъдат по-активни, както и местните ръководства да търсят гражданите при създаване на програми, обсъждане на проблеми на общините с гражданите, като ги включват в консултативни съвети.Проведохме срещи за отчет с народен представител и областен управител, създадохме Методика и Инструментариум за обратна връзка с гражданите, младите хора проведоха анкети, въз основа на които съставихме Бележник с оценки на всяка една община.Изградихме  в община Тетевен, община Троян и община Априлци младежки ученически  съвети и подкрепихме община Летница в работата на Ученическия съвет.Според екипа на проекта това е само един етап от една трудна и систематична работа, която предполага и устойчивост на проекта през следващите години. Защото гражданското участие в живота на общината трябва да се подкрепя и мотивира с реални дела на НПО.