Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”

Една от дейностите по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID), е изготвяне на Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч .

Целта на Анализа е да се идентифицират условията на функциониране/ нефункциониране на върховенството на Закона  в трите общини, степен на прозрачност на вземане на решенията, наличие на корупционни практики на местно ниво, степен на гражданска активност.

За целите на Анализа  са проучени следните  източници

  • проведено анкетно проучване сред младежи от местните средни училища в Летница, Угърчин и с.Дерманци, община Луковит, както и сред граждани от местните общности;
  • събиране на информация от сайтовете на общините;
  • Годишни доклади за заведени/недовършени дела в Окръжен съд Ловеч, включително заведени и недовършени за корупция;
  • осигурен достъп/липса на пряк достъп до заседания на общинските съвети.

Анализа осигурява актуална и вярна картина на спазване върховенството на правото в общините и дава насоки за следващи дейности в подкрепа активизиране на гражданското общество за преодоляване на апатията по отношение спазването на законите в местните общности.

:Анализ-на-средата-1 (1)