Приключване на Дейност 5 Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 5 – Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията в трите общини – Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. В продължение на рамките на 5 месеца психологът и младежкият работник работиха с младежи на възраст 15-29 години, включително млади хора, които не учат и не работят.  Заниманията се проведоха по теми свързани с развитието на техните писмени и устни умения, уменията за себепредставяне, социалните им умения.

Проведени бяха мотивиращи обучения за продължаване на образованието до последна степен на средното; професионална квалификация.

Мобилните услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията”и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/,

Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.