Състоя се конференция за стартиране дейностите по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

  На 12 септември от 10.00 часа в залата на хотел „Президиум” Ловеч се състоя конференция във връзка със стартиране на преките дейности по проект ”Ние те открихме и подкрепяме”, част от дейностите за информиране и публичност по проекта.

На срещата бяха поканени и присъстваха представители на община Ловеч, Областна администрация, Дирекция Бюро по труда, Областен информационен център,

партньори, експерти и служители от центровете за настаняване от семеен тип. Сред присъстващите се открояваха и децата и младежите, включени в проекта.

Ръководителят на проекта запозна аудиторията с целите, дейностите и очакваните резултати от проектните дейности. Специално внимание беше отделено на програмите за самостоятелен живот, за личностно и професионално развитие, за компенсиране трудностите в развитието на деца и младежи с различни увреждания и програма за работа с родителите. Те бяха представени от самите автори, като разшириха представата за огромната и отговорна работа на екипите от експерти и служители, за богатството и разнообразието от методи и интерактивни средства, които те предлагат.

В последвалата дискусия в залата беше акцентирано, че социализацията на 35 деца и младежи в общността е постижима, само ако се работи в екип с всички институции и заинтересовани страни. Защото е важно не само да открием тези деца и младежи, а да ги подкрепяме, като допринасяме за тяхната подготовка за самостоятелен живот, личностно и професионално развитие на активни и граждански отговорни хора.

На състоялата се пресконференция присъстваха представители на Българско национално радио и БТА.

На срещата беше популяризиран донорът на финансиране – ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд, както в презентацията на проекта, така също и чрез информационните материали – банер, брошури, химикалки и папки, носещи специалните лога на Програмата и ЕСФ, раздадени на участниците.

Проект „Ние те откриваме и подкрепяме“