Участие на деца и младежи в общинско спортно събитие

На 17 октомври част от участниците в проекта деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ взеха участие в подкрепения от Община Ловеч Национален ден на ходенето. Сдружение „Екомисия 21 век” беше партньор на събитието чрез включване на доброволци в организацията и провеждането на събитието.

Целта беше популяризиране на ходенето пеша, а за децата и младежите – повод да бъдат изведени от центровете и съпричастни към каузата да се ходи пеша. Те участваха активно и в организираната след това викторина. Това беше поредната стъпка чрез включване в общински събития децата и младежите да се социализират, като не само дават знак за себе си, но и се чувстват пълноценни и приети в общността.

Проект „Ние те откриваме и подкрепяме“