Процедура за избор на участници в мобилност по проект „Създаване на ресурси за обучители в областта на образованието за възрастни”

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проекта е до 15.01.2019 година. В рамките на проекта, финансиран по Програма Еразъм+ на ЕК, Мобилност за граждани КД1 – Образование за възрастни,  ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Италия, предоставяни от партньорската организация AGINA, Италия. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански  договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса по следните теми:

Първа мобилност: „Характеристики и особености на социалната изолация сред възрастните хора. ”Наблюдения на използване на иновативни методи и средства на преподаване в партньорската организация.

Втора мобилност : „Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за възрастни, намиращи се в социална изолация, нуждаещи се от личностна подкрепа.”

Процедурата за подбор ще бъде на два етапна:

Първи етап – подбор по документи – попълване на формуляр. Към него участниците трябва да приложат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Втори етап – Събеседване с Комисията по подбор на английски и български език.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

  • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
  • Практически опит в работата с възрастни или в социални услуги;
  • Практически опит като обучители на възрастни,
  • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
  • Ниво на владеене на английски език минимум B1
  • Да бъдат членове на Екомисия 21 век към момента на кандидатстване.

 След приключването на първи етап одобрените кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап – интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език. След приключването на всички интервюта и оценяването на кандидатите, имената на избраните участници ще бъдат оповестени. Те ще преминат специализиран курс по английски език в периода април – май 2019 г.