Стартира проект по ОПДУ „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”

Сдружение „Екомисия 21 век“ стартира дейностите по проекта, в рамките на който ще се проучи състоянието, наличните практики и потенциала за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на общинските политики в област Ловеч. На базата на резултатите ще се разработи методика с модели и специфични подходи за подобряване на гражданското участие.
Планира се разработване и тестване на инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с държавата и за действията на местната администрация в общините от област Ловеч. Предвидени са и съвместни действия между администрациите и НПО, младежки инициативи и участие, широка информационна кампания в 8-те общини на областта за повишаване на обществената осведоменост и промотиране на механизмите на гражданско участие.
Специализирано обучение ще развие капацитета на водещата организация и доброволци от целевите групи. Гарантирано е спазването на хоризонталните принципи на оперативната програма. След приключване на проекта ще се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите.
Сдружение „Екомисия 21 век“ ще разшири действията за мониторинг и граждански контрол върху местни политики и законодателство. С проекта ще се разшири участието на гражданската общност в работата на държавните органи и институции с възможност за влияние при вземането на решения, изработването и изпълнението на местни политики в съответствие с местните приоритети.